Scroll to top
© 2022 L&P Executives | All rights reserved
Share

Privacy Policy

POLITIKA PRIVATNOSTI

L&P EXECUTIVES DOO BEOGRAD

L&P EXECUTIVES DOO BEOGRAD (u daljem tekstu: “L&P”), sa sedištem u Beogradu, ul. Omladinskih brigada br. 86ž, MB: 21730505, PIB: 112742456, prilikom obavljanja svoje privredne delatnosti obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne zakone i propise.

Molimo Vas da informacije koje slede pažljivo pročitate!

 1. Rukovalac podacima o ličnosti
  1. L&P je rukovalac podacima o ličnosti (u daljem tekstu: “Rukovalac”), shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti i propisima koji uređuju ovu oblast.
  2. L&P, kao rukovalac, određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti i odgovoran je za njihovo čuvanje i korišćenje u pisanoj i/ili elektronskoj formi.
 • Obrađivač podataka o ličnostiL&P, u svom poslovanju, može obrađivati podatke o ličnosti u ime Rukovaoca podacima o ličnosti, odnosno u skladu sa njegovim pisanim uputstvima u kom slučaju ima svojstvo Obrađivača podataka o ličnosti.
 1. Lice za zaštitu podataka o ličnosti (Data Protection Officer)
  1. L&P je, saglasno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, odredio Lice za zaštitu podataka o ličnosti (Data Protection Officer – DPO).
  2. Licu za zaštitu podataka o ličnosti možete se obratiti za sva pitanja koja se odnose na obradu podataka o ličnosti, kao i na ostvarivanje prava na zaštitu podataka o ličnosti.
  3. Lice za zaštitu podataka o ličnosti imenovano od strane L&P-a je Nenad Cvjetićanin, Beograd, Jurija Gagarina 127/91;lzp@LP-executives.com,  broja telefona: 011/409-1176 .
  4. Obuku o zaštiti podataka o ličnosti za L&P izvršila je Advokatska kancelarija Cvjetićanin&Partners.
 1. Koje podatke o ličnosti obrađuje L&P?
  1. Podaci o ličnosti koje prikuplja, odnosno obrađuje L&P, zavise od vrste usluga koju L&P pruža svojim poslovnim saradnicima.
  2. L&P se primarno bavi pružanjem konsultantskih usluga u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem. Takođe, L&P se bavi i posredovanjem u pronalaženju poslovnih partnera za svoje klijente.
  3. S tim u vezi, L&P obrađuje podatke poput imena i prezimena, e-mail-a i broja telefona lica koje obavljaju rukovodeće funkcije u privrednim društvima (tzv. C-level), a koji podaci su javno dostupni na internet platformama.
  4. Dakle, reč je, pre svega, o informacijama bez kojih L&P ne može da vrši svoju privrednu delatnost, a uključuju najmanje:
   • osnovne lične podatke (ime i prezime);
   • osnovne kontakt podatke (broj telefona, e-mail adresa,);
   • ostale podatke neophodne za ostvarenje klijentovih prava baziranih na zakonskim
 1. Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti
  1. L&P prikuplja i upravlja podacima o ličnosti radi pružanja usluga iz oblasti svog poslovanja, radi ispunjenja zakonskih i regulatornih obaveza, kao i radi ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa zakonitog poslovanja.
  2. Ukoliko tako zahtevaju relevantni propisi, za određene razloge, tj. svrhe obrade od lica čiji se podaci obrađuju L&P će dodatno tražiti izričiti pristanak.
  3. L&P obrađuje podatke o ličnosti radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obaveza, i to radi:
   • administracije ugovornog odnosa;
   • upravljanja i primanja prigovora, pritužbi i reklamacija;
   • marketinških aktivnosti;
   • druge zakonske obaveze koje proizlaze iz poslovanja L&P-a.
  4. L&P može obrađivati podatke o ličnosti na bazi sopstvenih poslovnih legitimnih interesa, i to radi:
   • obaveštavanja o promenama koje se odnose na njegove uslove poslovanja;
   • sprečavanja i/ili otkrivanja prevare.
  5. Za sve druge svrhe, koje nisu pobrojane u ovoj Politici privatnosti, L&P će zatražiti dodatni pristanak lica čiji se podaci obrađuju.
  6. Jednom dati pristanak, lice čiji se podaci obrađuju, može povući, odnosno opozvati u svakom trenutku.
 1. Pristup podacima o ličnosti
  1. L&P preduzima tehničke i organizacione mere kako bi se obrada podataka o ličnosti vršila na način i pod uslovima definisanim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
  2. Međutim, ukoliko je to neophodno za izvršenje poslovnih aktivnosti L&P-a, pristup podacima o ličnosti može biti omogućen trećim licima, i to:
   • državnim organima i organima javne vlasti koja u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti;
   • advokatima,
   • servisnim službama, štampariji, finansijskim ustanovama i drugim poslovnim partnerima.
  3. Svi, izuzev državnih organa i organa javne vlasti, podatke o ličnosti obrađuju isključivo prema uputstvima L&P-a.
 1. Obrada podataka o ličnosti
  1. Podaci o ličnosti koji će biti obrađivani od strane izvršilaca obrade navedenih u poglavlju Pristup podacima o ličnosti (čija je odgovornost i obaveza zaštite podataka o ličnosti i čuvanje njihove poverljivosti) definisana je ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim merama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.
  2. Podaci o ličnosti koje L&P prikupi u svrhe koje su navedene u poglavlju Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti neće biti dostupni nikome ko za to nema ovlašćenje L&P-a.
 2. Ostvarivanje prava
  1. U zakonom predviđenim slučajevima, lice čije podatke obrađuje L&P, ima:
   • pravo na informacije o obradi njegovih podataka o ličnosti;
   • pravo na povlačenje datog pristanka u bilo koje vreme (ukoliko podatke o ličnosti L&P obrađuje uz pristanak lica);
   • pravo na ispravku ili dopunu podataka o ličnosti kako bi uvek bili tačni i ažurni;
   • pravo na brisanje podataka o ličnosti kada više nisu potrebni za ostvarenje svrhe za koju su dati;
   • pravo na podnošenje prigovora L&P-u ili nadležnom državnom organu.
  2. Lica na koja se podaci o ličnosti odnose mogu svoja prava ostvariti postavljanjem zahteva, i to:
   • Neposredno – u poslovnim prostorijama L&P-a, koje se nalaze u Beogradu, u ul. Omladinskih brigada br. 86Ž
   • Slanjem zahteva poštom, na adresu sedišta Rukovaoca: ul. Omladinskih brigada br. 86Ž, Beograd ili na adresu Lica za zaštitu podataka o ličnosti: ul. Jurija Gagarina br. 127/91.
   • Slanjem elektronske pošte na e-mail: lzp@LP-executives.com
  3. Nazavisno od načina postavljanja zahteva iz tačke 8.2 ove Politike Privatnosti, lice na koje se podaci odnose, dužno je da zahtev podnese lično, i na takav način da je zaposlenima i/ili ovlašćenim licima L&P-a omogućena identifikacija podnosioca takvog zahteva.
 1. Pravo na prigovor nadzornom organu
  1. Lice na koje se podaci o ličnosti odnose, osim L&P-u, može se obratiti i nadležnom nadzornom organu – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ul. Bulevar kralja Aleksandra br. 15, 11 000 Beograd, Repubika Srbija, e-mail: office@poverenik.rs, broj telefona: 011 3408 900.
 1. Čuvanje podataka o ličnosti
  1. Vremenski period čuvanja podataka o ličnosti uslovljen je svrhom zbog koje podatke o ličnosti L&P obrađuje.
  2. Primera radi, podaci koje L&P prikuplja radi administriranje ugovornog odnosa, čuvaju se dok takav ugovor traje, odnosno do momenta izvršenja ugovornih obaveza. Podaci prikupljeni zbog ispunjenja određenih zakonskih obaveza, čuvaju se u skladu sa ograničenjima definisanim konkretnim zakonom (primera radi, Zakon o računovodstvu i sl.).
 1. Kontakt
  1. Za sva pitanja vezana za obradu podataka o ličnosti, možete se obratiti L&P na jedan od načina i pod uslovima predviđenim u poglavlju „Ostvarivanje prava“ kako bi svaki zahtev bio prihvaćen, a korisnik kao podnosilac zahteva identifikovan.
  2. Obrazac Zahteva radi ostvarivanja prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti možete preuzeti ovde.
 1. Ažuriranje Informacije o obradi podataka o ličnosti
  1. L&P redovno revidira i ažurira sadržaj Politike privatnosti i isti usklađuje sa promenama u sopstvenim poslovnim procesima, sa promenama zakonskih odredbi i regulatornih obaveza.
  2. Aktuelna verzija Politike privatnosti dostupna je na internet prezentaciji L&P-a koja se nalazi na internet domenu: https://lp-executives.com/.
  3. Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti L&P će takve promene bez odlaganja objaviti na svojoj internet prezentaciji i direktno Vas informisati.